Inicjatywa Wolna Nauka wspiera kampanię Wolna Szkoła!

Akcja “Wolna Szkoła” to społeczna kampania pokazująca zagrożenia, które mogą wynikać z “reform” ministra Przemysława Czarnka. Dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego organizatorzy akcji społecznej “Wolna Szkoła” opublikowali pierwszy spot autorskiej kampanii. Inicjatywa Wolna Nauka dołączyła do wielu organizacji społecznych wspierających akcję!

Akcja jest ostrzeżeniem dla rodziców przed zmianami w polskiej szkole. Minister Czarnek planuje zmiany zawracające nas do PRL – Szkoła powinna tworzyć środowisko bezpieczne i przyjazne dla wszystkich dzieci. Wyposażać młodych ludzi w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, uczyć współdziałania, dawać szansę na równy start wszystkim – mówi Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek kampanii. – Tymczasem, Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmiany, które zawrócą nas do czasów PRL: szkoły, w której rządzi strach, podejrzliwość i oportunizm, w której nie ma miejsca na niezależność i innowacje, która tępi krytyczne myślenie i inność – dodaje Kazimierczyk.

WOLNA SZKOŁA! NIE PARTYJNA!

Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takiej szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków!

Dlatego z przerażeniem przyjmujemy zapowiedzi zmian w prawie oświatowym. Wprowadzenie propozycji MEiN w życie to :

 • odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia, cofnięcie ich do okresu minionego stulecia
 • nauka nietolerancji, oportunizmu i konformizmu.
 • nałożenia kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów
 • drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych  do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
 • odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę
 • stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów

NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY! WOLNA SZKOŁA! NIE PARTYJNA!

APELUJEMY o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę!

APELUJEMY o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli.

DEKLARUJEMY, że niżej podpisani: przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk szkolnych (nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży), nauczycielskich związków zawodowych i organizacji społecznych będziemy współpracować na rzecz budowy wolnej szkoły:

 • Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XXI wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia
 • Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury
 • Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy
 • Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju
 • Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.

RELACJE PRASOWE:

SPOT:

SAMORZĄDY:

APEL:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *