Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności podczas korzystania z naszych witryn internetowych ma dla użytkownika istotne znaczenie. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i dlatego przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest dla nas oczywiste. Poniżej przedstawimy w skrócie sposób, w jaki Inicjatywa Wolna Nauka zbiera informacje o osobach odwiedzających witrynę internetową wolnanauka.org, a także sposób wykorzystania tych informacji i zarządzania nimi. Nie dotyczy to witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą łącza znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej.

Dodatkowo należy uwzględnić, że Inicjatywa Wolna Nauka co pewien czas zmienia, uzupełnia, rozszerza, usuwa lub aktualizuje w inny sposób zasady ochrony danych w przypadku zmiany działalności oraz odnośnych przepisów prawnych. Jednak dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zawsze zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w momencie gromadzenia danych. Na niniejszej witrynie internetowej będziemy publikowali nasze zasady ochrony danych, aby dokładnie informować użytkowników o rodzajach gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobie wykorzystywania tych danych i okolicznościach, w jakich mogą one zostać przekazane. Dostęp do naszych zasad ochrony danych jest możliwy ze strony głównej i wszystkich stron naszej witryny. W miejscach, w których zbierane są dane osobowe, znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przeznaczenia tych danych; ewentualnie można tam zadeklarować swoją zgodę.

Zbieranie danych osobowych

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej zbieramy dane osobowe (imię i nazwisko,  adres e-mail), pod warunkiem że takie dane zostaną nam dobrowolnie udostępnione (np. podczas zapisywania się do newslettera) lub uzyskamy zgodę użytkownika (jeżeli jest ona wymagana przez przepisy prawne).

Gwarancja prywatności w odniesieniu do ochrony danych osobowych

Inicjatywa Wolna Nauka przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z tymi zasadami ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu  wyjaśniono, w jaki sposób i kiedy Inicjatywa Wolna Nauka zbiera dane osobowe. Ponadto przepisy prawne mogą zobowiązywać nas do dodatkowego przetwarzania danych w celu udzielenia pomocy w postępowaniach sądowych lub urzędowych.

Poufność danych osobowych

Inicjatywa Wolna Nauka nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim. Dane osobowe mogą zostać udostępnione stronie trzeciej, gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi, postanowieniem sądu lub rozporządzeniem rządu zgodnie z prawem lub w przypadku, gdy udostępnienie danych jest niezbędne i dopuszczalne według prawa krajowego w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem policyjnym w kraju lub za granicą.

Prawo do uzyskania informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania, sprzeciwu.

Inicjatywa Wolna Nauka dąży do tego, aby zarejestrowane dane osobowe zawsze były prawidłowe, aktualne i wiarygodne pod kątem ich zamierzonego wykorzystania. Zapewniamy użytkownikom możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli umożliwiają to przepisy prawne. Prośby dotyczące usuwania danych osobowych zostaną zrealizowane przy uwzględnieniu wszystkich odpowiednich obowiązków ustawowych, archiwizacyjnych oraz dokumentacyjnych.

Sposób kontaktowania się z nami opisano na końcu tej strony. Jeżeli zdaniem użytkownika przetwarzanie danych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub nie zostały spełnione wymagania prawne dotyczące przetwarzania danych, można złożyć skargę do administratora strony wolnanauka.org.

Bezpieczeństwo i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zarejestrowanych przez Inicjatywę Wolna Nauka stosuje ona odpowiednie środki chroniące dane osobowe przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Dane osobowe, wprowadzone na naszej witrynie, są elektronicznie przesyłane w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem Internetu do naszego serwera za pomocą najnowocześniejszego, bezpiecznego połączenia (SSL); następnie są zapisywane i zabezpieczane. Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zasadniczo nie są szyfrowane.

Na obecnym stopniu rozwoju techniki nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych podczas ich transmisji w Internecie. Inni użytkownicy mają w pewnych okolicznościach możliwości techniczne umożliwiające im naruszanie bezpieczeństwa sieci i monitorowanie przepływu wiadomości. Kontaktując się z nami, należy o tym pamiętać.

Newsletter informacyjny

Nasza witryna internetowa umożliwia dokonanie subskrypcji biuletynu. W tym celu potrzebny jest adres e-mail użytkownika i jego zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego. Po zarejestrowaniu się w celu subskrypcji biuletynu, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą z linkiem do potwierdzenia rejestracji. (Double-Opt-In)

Biuletyn informacyjny jest wysyłany za pośrednictwem wtyczki Newsletter (dla WordPress). Adresy e-mail odbiorców naszego biuletynu, a także ich inne dane, opisane w tej informacji, są przechowywane na serwerze Inicjatywy Wolna Nauka.

Informacje osobowe i dzieci

Informacje na tej witrynie internetowej są skierowane do osób w wieku ponad 18 lat. Inicjatywa Wolna Nauka świadomie nie rejestruje danych osobowych osób małoletnich, nie wykorzystuje ich, ani nie udostępnia stronom trzecim bez wyraźnej zgody opiekuna prawnego i osoby małoletniej, jeżeli jest ona zdolna do wyrażenia zgody. Inicjatywa Wolna Nauka poinformuje opiekuna prawnego o rodzaju zebranych danych osobowych dotyczących dziecka i umożliwi zakazanie dalszego zbierania danych, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych dziecka. Inicjatywa Wolna Nauka zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony dzieci.

Odnośniki do innych stron

Objaśnione powyżej zasady ochrony danych są stosowane tylko w witrynie wolnanauka.org z wyłączeniem witryn internetowych stron trzecich. Inicjatywa Wolna Nauka może zamieszczać tzw. łącza do innych witryn internetowych o zbliżonej tematyce. W miarę możliwości stara się zapewnić, aby strony powiązane z witryną internetową wolnanauka.org spełniały najostrzejsze wymagania. Ze względu na specyfikę sieci WWW nie możemy zagwarantować standardu ochrony danych we wszystkich witrynach internetowych zawierających link, ani przejmować odpowiedzialności za ich treści.

Kontakt

W razie pytań lub zażaleń dotyczących przestrzegania tych zasad ochrony danych oraz komentarzy i propozycji ulepszeń prosimy o kontakt: kontakt@wolnanauka.org

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności: listopad 2020 r.

Informacje o plikach cookies znajdują się tutaj.